Kwaliteitsonderzoek inspectie

In het kader van het kwaliteitsonderzoek gedifferentieerd toezicht, welke eens per 4 jaar plaatsvindt, heeft de inspectie in januari 2016 De Vonder bezocht. Bevindingen uit dit onderzoek zijn:
 
Basisschool De Vonder heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.
 • Het onderwijs op basisschool De Vonder heeft kenmerken van opbrengstgericht werken. Daarbij heeft het team zowel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen als de sociale vorming. De bereikte resultaten op deze gebieden zijn voldoende.
 • De kwaliteitscultuur op De Vonder is sterk. De leraren werken hard én weloverwogen vanuit een gedragen visie gezamenlijk aan de ontwikkeling van het onderwijs op hun school. Er is veel aandacht voor professionalisering. De leraren staan open voor nieuwe ideeën en voor verbetermogelijkheden die voortkomen uit de kwaliteitszorg van de school.
 • De leraren verstaan hun vak, zowel pedagogisch als didactisch. Ze geven heldere instructies en zorgen voor een goede structuur in hun lessen. Ook in de afstemming zijn goede praktijken zichtbaar. Bepaalde facetten van het didactisch handelen kunnen verder worden ontwikkeld: de afstemming van de instructie, de activering van het denken van leerlingen (bijvoorbeeld via interactie) en ook bij de ruimte die de leerlingen krijgen voor de eigen verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • De school werkt gericht aan de hulp en ondersteuning van leerlingen. Er is een adequaat volgsysteem en de hulp die leerlingen nodig hebben, werken de leraren uit in plannen. De analyse van de toets- en observatiegegevens vraagt nog aandacht. Dat geldt ook voor het observatie-instrument bij de kleuters.
 • Het leerstofaanbod voor taal en rekenen voldoet. Alleen het aanbod in de kleutergroep zou meer transparant en beredeneerd kunnen zijn. Daarnaast is het wenselijk om het aanbod te verbreden, bijvoorbeeld in de richting van aandacht voor creativiteit, 21ste eeuwse vaardigheden. De school is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie op het onderwijs (breed curriculum, onderzoekend leren, cultuureducatie, wetenschap en technologie). De uitdaging is om deze visie nu te vertalen naar het curriculum en het didactisch proces.
Kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden:
 
 
      Legenda
 1. zeer zwak
 2. zwak
 3. voldoende
 4. goed
 5. niet te beoordelen
 
 
 
Onderwijsresultaten
 
1 2 3 4 5
 1. Resultaten
       
 
Onderwijsproces
 
1 2 3 4
2.1 Aanbod
 
     
2.2 Zicht op ontwikkeling
 
     
2.3 Didactisch handelen
 
     
 
Schoolklimaat en veiligheid
 
1 2 3 4
3.2 Veiligheid
 
     
 
Kwaliteitszorg en ambitie
 
1 2 3 4
4.1 Evaluatie en verbetering
 
     
4.2 Kwaliteitscultuur
 
     
 
Kwaliteitsonderzoek inspectie