Schoolplan

Een schoolplan is een vierjarig beleidsdocument, waarin scholen de hoofdlijnen van het beleid beschrijven en daarbij de interne ontwikkelingen aangeven. Doordat voormalig SKOMeN en SKBO Bergen op 1 januari 2015 gefuseerd zijn tot Stichting Lijn 83 PO (Lijn 83), heeft de inspectie een jaar uitstel gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Vandaar dat, in dit uitzonderlijke geval, ons schoolplan een geldigheidsduur van 3 jaar heeft. 
  
Het schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het strategisch beleid Lijn 83, de kwaliteit van de school: onze missie, visie, uitgangspunten en beoogde doelen (ambities). Het laat zien wat voor basisschool de school is en vormt als plan een richtlijn voor het werken van leerkrachten. Daardoor functioneert het schoolplan als een verantwoordingsdocument naar ouders, het bevoegd gezag en de overheid én als een planningsdocument voor de komende 3 schooljaren (planperiode 2016-2019). Het vormt een centraal document binnen de schoolontwikkeling.

Schoolplan 2020-2024 De Vonder.pdf